G              C          Em        G    Em      D7 妈妈我看到你    在河边有夕阳陪你    你静静看着流过的水的涟漪 萌萌亲爱的模样  在落日的窗前梳妆    我在你身边守着最好的时光 人海里我找你    那一双少年的眼睛    我想唱给你我为了你写的歌曲 G              C          Em        G    Em      D7    G 妈妈我很想你    我心里有许多难题    可是我永远看不请你的眼睛 萌萌我很想你    我心里有千言万语    可是我怕你转过头落下的泪滴 我一直都想对你说  西出阳关太寂寞    只是我一开口已是过了多少年以后