Dm                  F              Fm3                Fm5                F            Am 我自从离开了你    这个世界已经那么暗淡忧伤         你难道还不明白     我对你天天苦苦的等待 Dm                  F              Fm3                Fm5                F            Am 我的心在哪里     就埋藏在你的梦里   你的梦在这里    已经无法回到过去    YOU   AND     ME  #F            Fm5           A7         Fm4            #F 不在是记忆    YOU        AND          ME          不在是回忆  C             Am             D 我们的爱一直走到梦里       爱你