G           EM  不爱那麽多 只爱一点点 C               D 别人的爱情像海深我的爱情浅 G          EM  不爱那麽多 只爱一点点 C               D       G     别人的爱情像天长我的爱情短  BM         C 不爱那麽多 只爱一点点 C              D  别人眉来又眼去 我只偷看你一眼 BM          EM/C  #不爱那麽多 只爱一点点 C               D         别人的爱情像海深我的爱情浅 G          EM 不爱那麽多 只爱一点点 C               D        G  别人的爱情像天长我的爱情短   不爱那麽多 只爱一点点  别人的爱情像海深我的爱情浅  不爱那麽多 只爱一点点  别人的爱情像天长我的爱情短  不爱那麽多 只爱一点点  别人眉来又眼去 我只偷看你一眼  别人的爱情像天长我的爱情短