G       AM       C      G 为什么才见过你会知我那么多 G       AM       C      G 为什么这一刻喜悦在你眼中过 G             AM  C            G 相遇在那寒冷的冬季我的心充满暖意 G             AM  C            G 笑着说曾在我的梦里有一个人很像你 C             G     AM           G       我用各种方式讨你欢喜你为什么要逃避 C             G     AM           D7  我用各种心情感受着你感受你给的甜蜜 C             G     AM           G  不要再对我说什么距离求你不要骗自己 C             G     AM         G  AM C 从我第一次见你那天起我已经爱上你  WU..