C         G     F        C    C          G   F          G 你把记忆都删除  我却全心付出  为了爱情不在乎  你未来的去路  Am        Em    f        Em    F             G 失去我你不会哭  因为你从不满足 我仍然站在被你伤害的原处  F              G 不清楚你还有什么贪图  C                G                   F           Em 你要的只是幸福   我交出了全部     明明抓不住还那么辛苦  F          C          F            G 我也只好装作满不在乎  装作一切都已经结束 C                 G                 F             Em 你要的只是幸福   却踏出了错步     走到不远处就已经领悟 F           Em     F            G     C 哪个人是你的赌注  哪一条路是属于你的幸福