D    A          Bm         F#m    想陪你好好走一段路 记忆才能够深刻的伫足      Em      D       Em     A    画面可以是灰色的萤幕 时间停在我们的当初    D       A          Bm          F#m    希望你也有好的归宿 卸下我以为是我的包袱   Em        D         Em        A    我想要祝福 却变成嫉妒 我真的 真的 不愿意认输          G          F#m      Bm    我以为这个冬天 你还用得到我的拥抱       Em          G         A    我以为这个错误 只要俩个人不说就好         G         F#m        Bm    我想你应该知道 谁都不是这出戏的主角       Em       G      A    D    我想你应该会说 既然爱过(就好)