D           #Fm     Bm      D 早知会有这一天  所以我并不埋怨 Bm      #Fm     G       A 爱总要两情相悦  不该是一厢情愿 D       #Fm         Bm      D 把心给了你      既然等不到缠绵 G   A       Bm 能不能换回一点时间   D       #Fm       Bm          #Fm 就让我多爱你一天  把藏在心里的话说一遍   G       Em        #Fm         A 默默地守在你身边  直到我再也无力去怀念   D       #Fm       Bm          #Fm 就让我多爱你一天  虽然说明知痛苦总难免   G 我爱得无悔无怨  给得心甘情愿 Em      A   D 只求你真心了解