A      E      D             E             A     E       D             E 不要轻易相信美丽    它们还有更多的秘密    大脑里面有些东西    可我不知怎么分离 理想总在飘来荡去    听不进什么道理        整个世界都在交易    可我不能欺骗我自己 温暖回忆总是甜蜜蜜  所有迷惑全部都抛弃    我的情绪快乐无比    因为我不用去逃避 科学文明电脑机器    我的身体将会被代替    高尚神奇无聊空虚    都交织在一起 D       A           D        E      D        A            D       E 听着嘈杂的声音      准备跳下去      谎言围绕着空气      我想了想自己         A    D          A    D 我们在哪里     我们在哪里