C           B       Am      G 忘了昨夜我的泪  过了今天我是谁 F           E       D       G 镜子裡的那张脸  会不会拥有明天 C           B       Am      G 你的心总是善变  爱上你始终危险 F           E       D       G 一成不变的谎言  愿不愿给我明天   E   Am      E   Am 真假的瞬间  梦幻的边缘   F                   G 再多的痴心也不能画成一个圆   C       Em      E       Am 我依然是你的情人  我依然爱你最深   F       Dm7     F       G 别再紧闭你的唇  不看不笑也不问   C       Em      E       Am 我依然是你的情人  我依然爱你最深   F       Dm7     F       G 你的眼神太伤神  不看不听也不问   C 我的真