F           C      F        C 1. 担心你为我爱阮    而放弃了自已  2. 喜欢你在乎的表情 尤其是吃醋的样子       F         C        F        Dm 1. 心疼你思念阮    而在深夜里哭泣 2. 你会说爱我很久很久 那时最温柔的事    D          F          D         Dm 1. 希望我能在你身边  为你擦乾泪湿的眼 2. 喜欢坐摩哆的时候  轻轻靠在你的背後        D             F   1. 孤单是我给你的伤害 2. 让风吹乱你的秀发         Gm        C 1. 让我吻一吻你的脸  2. 拂去我所有哀愁           F             C      D           Dm 1.2.  #你是我最简单的快乐  也让我彻底的哭泣            F           C       D         F       我要用什麽来说爱你  只怕我让你更伤心#