C                          Am    哦 哦 耶   耶,爱你在心口难开, C             Em      Dm              C  我不知该说些 什么,哦 哦 爱你在心口难 开,                           Am  C                  哦 哦 耶  耶,一天见不到你来,就好象身边少了什么,    Dm              C    哦 哦 爱你在心口难 开,              F                 C    你可知道我在爱你,怎么对我不理不睬,             G   D                    请你轻轻告诉我,不要叫我多疑猜, C                         Am 哦 哦 耶  耶,爱你在心口难开, C              Em       Dm            C  我不知应该说些什么,哦 哦 爱你在心口难开, C  Am  C  Em  Dm  C C         C 你可知我在爱。