G         D 寻不到花的折翼枯叶蝶     C         Em 永远也看不见凋谢 G         D 江南夜色下的小桥屋檐     C         Em  读不懂塞北的荒野   G         D    梅开时节因寂寞而缠绵     C         Em 春归后又很快湮灭 G         D 独留我赏烟花飞满天     C         Em 摇曳后就随风飘远       节奏分解5312   G       D 断桥是否下过雪 C       Em 我望着湖面 C       Em 水中寒月如雪 D       Em 指尖轻点融解   G       D 断桥是否下过雪   C       Em 又想起你的脸 C       Em 若是无缘再见 G       D       Em 白堤柳帘垂泪好几遍   第2段重复第1段