1=C 4/4     C          G3           G3      C     G3     G3    C          G3 我曾见过九片棱角的回忆  我已忘记昨日的消息  我有沾满风雨的云彩给你  C    G3        C      D       Em        G3      D              G3    你会明白死亡的恐惧  经过那段陌生的高台前面  我已忘记证明我的勇气  G3        C         G3      D      G3       C 当在空中高高飞翔的时间里  我以明白存在的秘密