C 4/4                                                  李玟唱      C.  .       Am      .     F. .  .   .   G.           C.  .   || 01 71 75?| 03 53 7 1 67 | 1 17 1 6717 | 17 65   | 01 71 75 5 |   ||      |      == |      ==== |       |      |     我始终担心 在你的心里是否真的愿意让我陪你朝夕相依     我没有怀疑    Am. .. .. ..  F.       .   C.   C7    F  . G.      C          F  . G. .   | 01 21 21 11 | 16 65 6 17 | 1    | 6?1 71 76 | 65    | 6?1 71 27 |   |     |      |         |       |        |       |   我真的可以  习惯你的爱不露痕迹        你说我天真得彻底        我想我是爱得    C           F  /3..G     Em/3Am.  . Dm.. .. .. …  .Gsus G..  C.. .. .  | 65  ?5 | 66 671 2?6 | 55 567 1?1 | 43 43 43 21 | 5   512 | 43 21 3 |  |        |       |       |     |        |      |   随意    你总是若即若离轻易的来了又去 让我忽悲又忽喜分不清   你知道我真心真意   Am.. .. .  .  F.. ..   /3. G.. … ./3.. C.. .. .   Am.. .. .  .   | 43 21 3?5 | 54 41 6 671 | 23 321 2 512 | 43 21 3  | 43 21 3?5 |   |       |      |  ==    |       |       |  一生只为你 宁愿自己哭泣也不愿让你受委曲你知道我真心真意 一生只为你再    F..  .G.      C.   | 51 61 17 67 | 1    ||   |     |         ||   多泪滴我也不愿放弃