A           D         E 1你到我身边  带着 微   笑 2直到有一天  你心中有个她  A      A        E    E7     A        A7      D 1带来了 我 的烦恼           我的心中  早已有个她 2你会了解我的感觉           爱要真诚  不能 分 享  E       E      A 1哦   她 比你 先到 2哦   对你说声抱歉  A    A   D       E 1她       温柔有可爱 2她       美丽有大方