A         D           A         D 站在漆黑的舞台 长长的布幕还没有拉开       A         D          F  G  A 你是否和我一样在期待 一样 在 期 待 A         D           A         D 也许你曾经失败 可是你没有权利走开       A         D         F G A 你可知人生就像那舞台 管你爱不爱 A         E        D            E   多么希望你的喝采   随著那节奏慢慢散开 D           E   快站起来 不要走开 D         E7 让我们大家一起摇摆 (摇滚的乐趣就在现在)