D               Em  Em #Fm G           D   D               Em   感觉总会有这么一天,         看着你无话可说. 太阳的光直射你的脸,  Em #Fm G             A            难过地深埋我的头. G     A            D   #C#F Bm  G       A     G A         D   不用说Goodbye, 让我在黑暗中回味, 我的梦从此没有色彩.(关在门外) G           G       D   G               D  Em #Fm 一切一场梦, 一切将成空, 一切留在孤独回忆中. G               A         D #Fm G       A     D 一切不是梦, 一切也不是一场空,   不要把我关在门外…