am    em    am    em   這一個字母 那一闕樂與怒 am    em  f      g 每一個月初的 8 號 am    em    am    em   這一帶別到 這齣戲別再做 am  em       f      g 這種藍綠色 不要亂塗 F               em 對你有過這麼深的愛慕 F         G 處處是記號             c     g     am * 舊情太多 新生活要好好過 f         g 世間要除去什麼     c   g       am     物証摧毀掉五千億個 f     g     c 也不要留低一個 * 某些名共姓 某餐店的風景 某一套漫畫主角造型 掃光了物証 炸毀全部風景 難道懷念方可以暫停 與你有過這麼多的約定 處處是記認 讓我將生活徹底擊破 砌一個全新的我 將生活再清洗過 到底我還有什麼 就算摧毀掉五千億個 我心裡還有一個  ..