D             G          Bm            Em 在安静关了灯的房间 一天  躺在床上慢慢的沉淀 G             Em      D       Bm        Em 那一些曾热闹过的画面  你的笑脸那些不变说过的字眼     F       G       Bm 我将花生土司切片调整咖啡的杯垫     F       Em          Bm    D 无意义的在计算时间  你离开多少年       G                     Em 心里面还是站在你这边  那从前一直没走远       Bm          Em            F       D 就好像是一切粘不去的浓烟  我心甘情愿在中间 G 心里面还是站在你这边         F                 Bm        Em 那从前一直没走远  那事过境迁如果能重选       G         Em 我宁愿危险一生不安全       D 在你身边