A              #Fm 我不知道今天星期几 是个坏天气 Dmaj7   A      E 一年又一天 忽然又想到你 D     E      #Cm #Fm   D     E     A 翻翻小说 弹一弹钢琴  顺手回几封电子信     #Fm            A 我在捷运线的车子裡 像低空飞行 Dmaj7   A       E 飞过这城市 才不管目的地   D     E     #Cm #Fm   D     E     A  那些我和你有过的事情 都像逃走的水蒸气         #Fm Ill Be Leaving You     #Cm            D     E     A 没有什麼原因 爱情有时候是恶作剧     #Fm     #Cm      D E   A 我要自己带著孤单抗体 学习忘记     D            #Fm 我会调整呼吸 我会鼓起勇气   #Cm          A 爱情很美丽 可是也很无情    D          #Fm        E7        B 我学会去用走迷宫的心情 去挣脱那些回忆