D         D7    G       D   G          D   Bm   Em     A 你曾经对我说  你永远爱着我  爱情这东西我明白 但永远是什么 D         D7    G       D   G           D       D   A7  D 姑娘你别哭泣  我俩还在一起  今天的欢乐  将是明天永恒的回忆 G         D       G         D   G         D       D   A7   D 啦。。。。。 。   啦。。。。。  今天的欢乐将是明天永恒的回忆 D           D7    G         D   G         D     Bm  Em    A 什么都可以抛弃  什么也不能忘记  现在你说的话  都只是你的勇气 D       D7    G     D   G       D        D      A7  D 春天刮着风  秋天下着雨  春风秋雨  多少海誓山盟随风远去 G         D       G         D   G         D       D   A7   D 啦。。。。。 。   啦。。。。。  亲爱的莫再说  你我永远不分离 D       D7    G       D   G       Bm        Em      A 你不属于我  我也不拥有你  姑娘世上没有人  有占有的权利 D         D7    G       D   G       D         D   A7  D 或许我们分手  就这么不回头  至少不用编织一些  美丽的藉口 G         D       G         D   G         D       D   A7   D 啦。。。。。 。   啦。。。。。  亲爱的莫再说  你我永远不分离 G         D       G         D   G         D       D   A7   D 啦。。。。。 。   啦。。。。。  亲爱的莫再说  你我永远不分离 啦。。。。。 。   啦。。。。。  亲爱的莫再说  你我永远不分离 啦。。。。。 。   啦。。。。。  亲爱的莫再说  你我明天要分离 啦。。。。。 。   啦。。。。。  亲爱的莫再说  你我永远不分离 ………………………………………………………. 2007.5.15 和弦以前别人就扒过了 完备一下。。。。。。。。。。。。。。。。