G     G/#F     Em            C            D7          G   聽見 冬天 的離開    我在某年某月醒過來       G     G/#F     Em            C            D7          G 我想 我等 我期待    未來卻不能因此安排       G     G/#F     Em            C            D7          G 陰天 傍晚 車窗外    未來有一個人在等待       G     G/#F     Em            C            D7     G 向左 向右 向前看    愛要拐幾個彎才來                C            D7             G7        我遇見誰 會有怎樣的對白              Am7      D7            G7 我等的人 他在多遠的未來              C            D7             G   Em           我聽見風 來自地鐵和人海             Am7       D7      G 我排著隊 拿著愛的號碼牌                    C            D7             G7        我往前飛 飛過一片時間海              Am7         D7        G7 我們也常在愛情裡受傷害              C            D7             G   Em           我看著路 夢的入口有點窄             Am7       D7      G 我遇見你 是最美麗的意外             Am7       D7             G          Am7       D7        G 總有一天 我的謎底會解開