C         G      Am          F      C              G         C    一个人在孤独的时候,走在人群拥挤的街头.是在抗议过分自由,还是荒谬的地球.          C         G      Am          F      C              G         C    一个人在创伤的时候,按着难以痊愈的伤口.究竟应该拼命奋斗,还是默默的溜走.        F           G3     F           G3    只有你会了解我的忧,让我紧紧握住你的手.        C           G      Am        F      C   G       C    我们曾经一样的流浪,一样幻想美好时光,一样的感到流水年长.        C             G      Am      F      C    G      C    我们虽不在同一个地方,没有相同的主张,可是你知道我的迷惘.