EM       EM  学生哥好温功课  C         G 咪净系挂住踢波  EM        EM 最弊肥老左无阴功罗   C   BM    EM 同学亦爱莫能助 (肥老左无阴功罗) (同学亦爱莫能助) 学生哥好咪书罗 咪日夜挂住拍拖 顾住十几科科科涡 面懵懵一肚火 (十几科科科涡) (面懵懵一肚火) G       EM 蚂蚁亦要温野食  C        B 唔做事确系无益 G        EM 少壮就要多努力 C   BM    EM 来日望自食其力 学生哥要思己过 唔系第日悔恨更多 人之初应知错 唔自立就会捱饿 (人之初应知错) (唔自立就会捱饿) 学生哥一个个 我地日日记住只歌 人多多 re mi re do 齐合力唱咏同和 (人多多 re mi re do) (齐合力唱咏同和)