G      Em    C       D 明月几时有    把酒问青天 G        Em  Am     D 不知天上宫阙  今昔是何年 G        Em  C         D 我欲乘风归去  又恐琼楼玉宇 G      Em    Am     D 高处不胜寒    起舞弄清影 Am Dm  G 何似在人间 G     F    Am  D 转朱阁低绮户照无眠   G     F   AM         D 不应有恨  何事长向别时圆 G         F   C        D 人有悲欢离合  月有阴晴圆缺 G       Em   Am     D 此事古难全    但愿人长久 Am  Dm  G 千里共婵娟