C    G   Am  C   G      D  C       Am 有一日咱若老找无人甲咱有孝我会陪你坐惦椅寮 Fm                  G  Em          Am 听你讲少年的时裪你有外贤食好食歹无计较 Fm           G Fm           Am 怨天怨地吗袜晓你的手我会甲你牵条条 Dm     G      C  Am          Em     C           G 因为我是你的家后阮将青春嫁治恁兜阮对少年随你随甲老 Dm                 G           C   Am 人情世事已经看透透有啥人比你卡重要阮的一生献乎恁兜 C            G     Dm              G               才知幸福是吵吵闹闹等待返去的时裪若到我会让你先走 Dm            G                    C 因为我会不甘放你为我目屎流有一日咱若老 [下面的和弦一样] 有媳妇子儿有孝你若无聊拿咱的相片 看卡早结婚的时裪你外缘投穿好穿歹无计较 怪东怪西吗袜晓我的心你着永远记条条因为我是你的家后 阮将青春嫁治恁兜阮对少年随你随甲老