C     D     Bm    Em     Am   Dsus4    G    窗外阴天了 音乐低声了 我的心开始想你了 C     D     Bm    Em     Am   Dsus4    G 灯光也暗了 音乐低声了 口中的棉花糖也融化了 C     D     Bm    Em    Am   Dsus4    G 窗外阴天了 人是无聊了 我的心开始想你了  C     D     Bm  Em      Am    D         G   电话响起了 你要说话了 还以為你心裡对我又想念了  C     D     Bm  Em      Am        D  怎麼你声音变得冷淡了 是你变了 是你变了  C     D     Bm    Em     Am   D        G 灯光熄灭了 音乐静止了 滴下的眼泪已停不住了  C     D     Bm    Em     Am       D     G 天下起雨了 人是不快乐 我的心真的受伤了