G            G      EM          AM7             D7     亲爱的老屋     不大的窗户    阳光撒近来    告诉我日落  日出          停电的小屋     常电起蜡烛     听一听老歌    时间就会停 住会       G             G    EM              AM          D7     门外的小树     是爱的礼物     你挑了一天的花布   来装饰       通风的小屋     有快乐脚步     偶尔我们会      争吵原谅我     G        G         我们的床铺         让你哭,                             G7  C           G           EM          AM     我亲爱的老屋   有你陪伴我的 孤独       那时生活有点          AM      D7            D7        D7     艰苦    爱是我们唯一的财富          会      :||D.C     G              G   EM              AM              D7     亲爱的老屋   还停在原处     而你再 那里     只留给 我回忆          G               C          C            G        EM     的幸 福              不论你现在 何处    我都 爱你一如当初      AM       AM            D7       D7     无论你现在何处     我都 爱你一如 当初