F              G 整个城市谁无病                   A 都贪图路人的细菌                   Em 对自己的身体过敏 F              G 随时开放的性欲                        A 内衣不怀好意偷了别人的情 F 流汗 G 心知 A 肚明 F 狂乱 G 久治 A 不愈 F 为你呻吟                G 不只是客套的激情 F 为你呻吟                G 只怕太安静让人心生恐惧 F            G        A 也不算什么严重的病 F            G        A 也不算什么严重的病 F            G        A 也不算什么严重的病 F            G      A 让我痛快为你呻吟  ..