G        G          G 给我一扇/门  一扇/厚实的门    让我/ EM             BM    G            挡住一切的无/奈   /还有一扇窗  一扇/  A     D           EM         BM 透明的窗   让我/可以一眼望见/你 那一/  EM    D       G         C     D           点可以碧透的/眸子 那一/点可以知谁的眸/ G     C                   G  子 / 一切都在毫无预知的/情况下 / C                      BM       C   一切拥有着生命的旋涡/中 悄悄/发生 默默/ BM       EM    D        G          C 进行 哦/           /    悄悄/发生 默默/ BM       C     D      G 进行 哦/           /          /