G F G F   G                   F       G 在一条黑暗的山谷里下着传说中的黑雨 在没有理想的土地上住着一群陌生的人   G  F                    G 无垠的旷野之中一片干裂大地 不知道什么是笑  什么是眼泪   G               F     G 在夜的世界里袭来的是阵阵的热风 在内心的世界里他们从来不关心别人     G       F                G 黎明泛红的天空中燃烧着九个太阳 漠然无知的眼瞳里燃烧着九个太阳 G  F  C     G  G 喔!喔!九个太阳 G  F  C     G  G 喔!喔!九个太阳 G  F  C     G  G 喔!喔!九个太阳 G  F  C     G  G 喔!喔!九个太阳