G                     Em 每一天 都有一些事情将会发生 G                     Em 每段路 都有即将要来的旅程 Bm                    Em 每颗心 都有值得期待的成分 G                     D 每个人 都有爱上另一个人 的可能 C                 D 想爱 就不能害怕会有伤痕 C           Em 没有人完整 却有人能信任 D 才找到永恒 G           Bm 想到达明天 现在就要启程      Em          D 只有你能带我走向未来的旅程 G           Bm 想到达明天 现在就要启程 Em 你能让我看见    D                      G 黑夜过去 天开始明亮 的过程