D           Bm               A           G7 那一天的早上  你起身飞走 我的 眼泪不住的 流 我想要抱紧你  到无法呼吸 等到 最后的结局…     D          Fm         Bm         G        A 我相 信你是我的 生命有多少 灿烂的事都 坠落哦哦 绝望了..(过度) D                         Bm                     G                        A  我多想能穿透航行在你的血液 通过你的身体通过你流淌 哪怕为你痛苦为你而死亡哦 哦 我多想能穿透航行在你的血液 通过你的呼吸感受着悲伤 哪怕为你痛苦为你而死亡哦 哦