E     Fm       A           B 我曾经翻山越岭去寻找快乐的出没行踪 E     Fm       A 磨深了眉头的痕迹             B              却忘却了我的最初的单纯的念头 #Cm     #Gm 曾大声的抱怨过   A           E 我为什么如此的不快乐 #Cm     #Gm 直到这一天我发现你   #Fm          B 你原来就在我旁边    #Cm     #Gm 原来简单就会快乐           A       E 所以说不用复杂的去寻找什么 #Cm     #Gm 简单是快乐的       A   B 最好的选择     #Cm     #Gm 变的简单就会快乐       A           E 于是我清澈了眼神不再去猜测 #Cm     #Gm 原来 身边的       A 一切是如此的迷人 B           #Cm  让快乐随时绽放….