C         EM     DM         c 你让我发现天的蓝 蓝的让人好心安  C          EM          DM 生命的颜色 于是开始不平凡  C         EM 你让我看见海的宽 DM          c 宽的够容下梦想 C          EM      C    C          EM 生命的样子 变得好简单   孤单的夜里我不孤单 DM          C 爱过的人显得坚强 C         EM         DM           C 哭着或笑着入睡都一样 最美丽的脸庞 是明早的太阳  C          EM       DM         C 孤单的夜里我不孤单  爱过就没有遗憾 C         EM          DM         C 笑着或哭着醒来都无妨  有个人住在我的心上  DM 久久长长 这首歌还是很好听的  希望大家喜欢 里面有不好的请指教(指法还是53231323) 有更好的弹法请大家多指教 谢谢!!!!