G                   Em 每一天 都有一些事情將會發生 G                    Em 每段路 都有即將要來的旅程 Bm                   Em 每顆心 都有值得期待的成分 G                     D 每個人 都有愛上另一個人 的可能 C                 D 想愛 就不能害怕會有傷痕 C           Em 沒有人完整 卻有人能信任 D 才找到永恆 G           Bm 想到達明天 現在就要啟程     Em          D 只有你能帶我走向未來的旅程 G           Bm 想到達明天 現在就要啟程 Em 你能讓我看見     D                     G 黑夜過去 天開始明亮 的過程