D          BM                     EM        D         BM         G 天上的星星多么美丽,可是没有你,一切都没生机,每一个孤独的深夜里,你是否知道我                 D               BM         G            A     D   默默的思念你?我不愿只在梦里见到你,因为爱着你,我不会再哭泣我不愿只在夜里思念         G                   A 你,拥有你的爱,相信我会创造奇迹。这世界是那么的神奇还有多少事,待我揭开秘密          D            BM                        D         BM          A     时我才能够坚强有力想要再见到你,只能全靠自己天地已融化在我心里,心里。