D   D 為什麼 為什麼 為什麼   G  D 為什麼又擱是我傷心   D E7  G  A  手牽著手的熱天 凍未到風吹的寒天    D   D  為什麼 為什麼 為什麼   G  A  為什麼惦在這個都市   D  E7  G A D  應該是歡喜的代誌 那會每一遍攏眼屎滴   Bm#F  G A D  真正我不甘願 嘛不相信 今日的愛情    G  Gm  Em  A  為什麼 一聲來 一聲去 一聲放未記   D    G    D 為什麼昨日的愛情 聽人講框金又包銀   D  E7  G  A  為什麼今日這件代誌 親像在吃泡麵   D    G    D  為什麼變甲這呢生 最憨是春嬌甲志明   D  E7 G  A  D  真心藏在心內避 愛情我真正真正玩不起   Bm   #F  真正我放未落 嘛玩不起  G A D  G  Gm  Em7 A   今日的愛情 無睬我這愛你 這愛你 這這這愛你