A: #F       #F         #F       #F 走出城市 空空荡荡   大路朝天 没有翅膀 #F       #F         E                  #F  眼里没谁 一片光亮   双腿还夹着灵魂 赶路匆忙 B: E                #F   E                 #F 天不怨老 地长出欲望   麦子还在对着太阳生长 B             E           #Cm             #F 天空的飞鸟总让我张望  它只让感到冷暖没有重量