C              Am          F            G 在细汉的时阵阮阿嬷对我尚好 甲尚好的物伴拢会留乎我     C                  Am            F              G 伊嘛定定带我去幼稚园看人在七桃 看人在办公伙儿 看人在觅相找   C                  Am         F                 G 伊定定跟阮说 叫阮着要好好仔读册 呒通大汉像恁老爸仔彼呢啊狼狈喔   C            Am     F               G 在彼个时阵 阮拢听拢呒 阿嬷 妳到底是在讲什麽 Am         Em             F       G     C  C/B 大汉了后 才知影阿嬷的话 我会甲永远永远放块心肝底 Dm        Am   Am/G  F       G   C  C/B 想到一步一步的过去 定定拢会乎人真难忘 Am Am/G   Am/#F         F  Em Dm7       Dm7/G  G 时间一分一秒块过去 在阮的心内 定定拢会想到伊 C    C/B Am  Am/G   F     G    C  C/B 阿嬷妳今嘛在叨位 阮在叫妳妳甘有听到    Am   Am/G   Am/#F           F   Em   Dm7  Dm7/G 阮的认真甲阮的成功妳甘有看到 阮在叫妳妳知影没 C    C/B Am   Am/G    F   G    C  C/B 阿嬷妳今嘛过的好麽 甘有人块甲妳照顾    Am   Am/G   Am/#F         F    Em Dm7 Dm7/G   C 希望后世人阮搁会冻来乎妳疼 作妳永远的孙仔 搁叫妳一声阿嬷