KEY:bG PLAY:G>C>D CAPO1  |G               |D          |Em            |C          |    当你要离去的时候          我一滴泪也没有流  |G               |D          |Em            |C          |    当你要放开我的手           让爱从指缝中溜走  |G    |D    |Em    |C   |X2 |G               |D          |Em            |C          |    当你说再见的时候          我一句话也不想留 |G               |D          |Em            |C          |    反  正  都是  错       痛苦   我独自承 受  |F             Fm|F                  |Am    |F          |       我不想再说些什麼 只是心中有一点失落      |F               |Am                 |G     |G          |      早已不再有承诺  就让时间渐渐的走过  #|C       G/B   |Am    Am/G    |F         |G         |             我将离你远走     不再回头    不做停留  |C       G/B   |Am    Am/G    |F         |G         |         我已不再难过    不再心痛           就让我远走 |C    G/B   |Am    Am/G    |F      |G      |X2 RE # |D       A/#C   |Bm    Bm/A    |G         |A         |        我将离你远走     不再回头    不做停留 |D       A/#C   |Bm    Bm/A    |G         |A         |        我已不再难过    不再心痛           就让我远走 |D    A/#C   |Bm    Bm/A    |G      |A      |…….    就让我远走~~~~……