D 自由自由自由自由你是快乐   BM 我要我要我要我要和你牵手   G 你我你我你我你我都是孩子   A 我们我们我们我们一起梦游   D           BM 我们享受音乐的快乐   G             A 我们拥有同一种面孔   D            BM 我们拥有同一个梦想   G           A 在此刻幸福的牵手   D            BM 我们没有红色的星球   G             A 我们没有无边的宇宙   D             BM 我们没有掌声和鲜花   G             A 我们只有快乐的牵手     大声说  ..