D           G     D    G     #Fm   G       A 秋风已萧瑟的吹过林稍,小妹  快披上我身上的外套, D           G       D    G      #Fm G       A 黑夜已笼罩这城市的苦恼,小妹,让我将你轻轻的拥抱, G     #Fm       G       D    Bm    E     Em  A  双手有握紧抗拒那流言的困扰,那宿命无情的怒潮.   G    #Fm      G       D              Bm    E        A 小妹,小妹,我们有温暖的过去,我们有迷惑的现在与未知的将来,   G    #Fm   G     D       Bm7    Em    A D 小妹,小妹,该去的会去,该来的会来,命运不能更改.