D  不算太有性格         Bm 你你我我只是祖与占     G(3) 多么普遍街里总会碰见     A(5) 也许早就见过面 D 要是叫做约翰         Bm 为何又会显得亲热点     G(3) 或是只得积克可以动情 A(5) 佐敦不失恋 D     A     Bm      #Fm 我这么的普遍其实你亦然 G(3) 米高多普通汤姆多普通   A(5) 谈情时仍顽强地应战 D     A     Bm      #Fm 我这么不罕见还是有自传 G(3)              A(5) 森美或韦利统统可以担当正选       D         男孩像你也像我百万个不止 Bm         大路名字但奇特因子 G(3) 彼德罗拔问谁又介意     A(5) 你我他也会有些故事 D  你也是我故事无休止 Bm  换换名字又从头开始 G(3) 基斯乔治若然未满意 A(5)          G A D 你放手有我有他不断试 不算太有性格你你我我都是祖与占 简简单单不够小说有趣 却比生活更友善 改过一个名台台大戏都可一样演 被热恋的一位都叫蜜糖不必兜一圈