A     #Cm     D          Dm   A        #Fm         D         E     推开熟悉的门  跌进陌生的感觉  彷佛还有你的气息  缠绕在最寂寞夜里 A     #Cm     D          Dm   A        #Fm         D          E     转身碰跌回忆  拉近时间的距离  我看见断续的消息  是过去快乐的神情 #Fm      #Cm        D    Bm7      E  祈求一次重新的约定  等你原谅我的心        A                 #Fm   把珍重寄放在你的心 不管是否会在相遇        D       A        D       E   剪接成我最快乐的回忆 每一页都是你        A                 #Fm   把珍重寄放在你的心 时间不会磨灭记忆        D       A        D          E        A  剪接成我最快乐的回忆 每一页都是你  每一页都是你