C         G          F           G 你总是这样说我 像一颗不容易溶化的糖果 C           G      F           G 带我见你的朋友 又很得意地埋怨我沉默 Am             Em 你追问我的行踪 你在乎我的举动 Am                 G            哄得我泪眼迷蒙 做些事情让我被感动       C          G       F             G 望着你突然一阵心痛 一次又一次任那感情放纵     F           Em  Am     Dm7         G  你的脆弱让我走不开     你的依赖所以我存在       C          G       F             G 想着你还是想到心痛 期待我做的将来你都会懂     F           Em  Am     Dm7         C 有一天真如我有一天     但愿我还在你记忆中