E  bGsus4  A     B 动物们        变成爱人 E   bGsus4   A       B 爱人最后沦  落为亲人们   A                 B 我们只能在爱时候悲伤 A               B 在爱时候如丝般迷惘 E             #Gm         A(5)       A  B 快别让我 快别让我 快别让我 颤 抖 E             #Gm        A(5)         B 快对我说 快对我说 快对我说  爱        A   直到自由像海岸线一样 #Gm       A(5) 随潮汐冲散      E B7   E 什么都自然  ..