Am 在风里    E7         Am          Dm 在雨里    游游荡荡的我  该到哪里   Dm   Bm7-5     E7          F       E7     Am  任凭风吹   任凭雨淋     执执着着我 心在哭泣     Am        E7       Am       Dm 在心里    在梦里  曾经爱过的你在哪里 Dm   Bm7-5    E7        F     E7     Am 心里想你  梦里念你  梦醒之后却找不到你               B        Dm  E7      Am 你的眼   你的唇   已经深深烙进我的心              B        Dm  E7   Am 我的情   我的爱   已随着风雨而去