E         B        #Cm        #Gm 我承认我也有点情绪 该好好谈却让你离去  A       #Gm #Cm      A        B 改天买点什麼哄你 你就不会生气 E         B        #Cm        #Gm 一个星期都没你消息 十七个留言都没回应   A       #Gm #Cm      A        B 感觉有一点不对劲 让我开始担心          E          B          ##C    #C *我说了什麼 我做了什麼 还是问题不在谁认错          A    #Fm7 #Fm   A       B  错在那不该做的却一直做 该说的没有说          E          B          Bm      C# 我说了什麼 我做了什麼 你我还要骗自己多久           A    #Fm7 #Fm   A       B      E 如果装若无其事重头来过 让我们比较好过 是对还是错 第二段一样  修正了中间不对的和旋 自己摸的