A7       DM   我盲目顽固到一定程度 FM6         E7 贪图每一秒幸福    A7       DM 我表露和年纪不太相符 FM6           E7 做我爱做的每一步   A7           DM  我清楚是不是该义无返顾 FM6         E7 弥补空荡荡的屋    A7         DM 想跳舞不在乎你有不有毒 FM6         E7 温度已保持不住 E       AM   就算有三十八度五   就算有三十八度五       E  你也必须与我共渡 也不能让爱情凝固    F 我吻你吻我每寸剪 我要你要我没有满足   E 今夜不退出 E              AM 不要孤独那会更恐怖